Algemene voorwaarden

Hier kun je mijn algemene voorwaarden downloaden als pdf

V-communicatie - 2021 
Vogelenzang 7
1791 EZ Den Burg
Kamer van Koophandel-nummer 66149436 
Telefoonnummer 06-22106722 

In deze algemene voorwaarden heb ik mijn spelregels staan. Die spelregels dienen om wat duidelijkheid te geven. Mocht je vragen hebben over deze spelregels, schroom vooral niet om contact met me op te nemen. 

Valentine Schilling 

1. Spelregels

Dit zijn de spelregels die tussen de opdrachtgever en mij gelden aanvullend op de opdrachtbevestiging (ook wel “overeenkomst” genoemd), tenzij er andere uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt. Deze spelregels gelden voor al mijn werk op het gebied van communicatie zoals bijvoorbeeld communicatie-advies, (wervende) teksten, vormgeving van folders, advertenties, posters, logo-ontwerpen, illustraties en welk ander (grafisch) ontwerp ik dan ook maak (hierna ook te noemen “de tekst en/of het ontwerp”).

2. Afspraken

Alleen schriftelijke/digitale afspraken zijn geldig. Bij digitaal geldt alleen dat ze geldig zijn als ik ze uitdrukkelijk heb bevestigd.

3. Prijsopgaaf/factuur

Prijsopgaaf = vrijblijvend & 30 dagen na uitbrengen geldig. 
Alle bedragen zijn exclusief btw.
Betalingstermijn: 14 dagen na factuurdatum.

Voorschotbetaling: 50% betaling bij akkoord opdracht (voordat de werkzaamheden aanvangen) + 50% na aflevering eindproduct.
Let op: Voorschotbetaling is niet-restituteerbaar bij opzegging opdracht door opdrachtgever.
Te laat betalen = wettelijke rente + 15% incassokosten (met een minimum van € 150).

De factuur verstuur ik altijd digitaal in een pdf-bestand.

Indien sprake is van een doorlopende opdracht (bijvoorbeeld elke maand een tekst en/of ontwerp maken), heb ik het recht de prijs aan te passen na verloop van een jaar (en elk opvolgend jaar) na dagtekening van de opdrachtbevestiging.
Ik mag de opdrachtgever voor de betaaltermijn helpen met een “herinnering” vooraf.

Betaaltermijn: 14 dagen
M.u.v. voorschotnota. Bij voorschotnota is betaaltermijn direct bij akkoord offerte.

4. Wat zit niet in de prijsafspraak

Indien ik voor de tekst en/of het ontwerp een of meerdere van de volgende elementen moet aanschaffen of gebruiken:

 • een lettertype dat ik niet bezit
 • het gebruik van commerciële afbeeldingen (foto’s, vectortekeningen, video)

Het gebruik van elementen zoals hiervoor genoemd zal ik apart in rekening brengen in aanvulling op de prijsafspraak, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.
 

5. Meerprijs

Voor alle werkzaamheden die moeten worden verricht bovenop de afspraak in de opdrachtbevestiging heb ik het recht een meerprijs in rekening te brengen. Meerprijs is aantal gewerkte uren x een uurtarief van € 100 ex btw.
Deze meerprijs zal dan in aanvulling op de prijsafspraak (offerteprijs) in rekening worden gebracht.

6. Tussentijdse facturering

Ingeval de opdrachtgever, na daartoe te zijn aangemaand, in gebreke blijft met het verstrekken van informatie of akkoord op een fase in de opdracht, waardoor de uitvoering van de opdracht geen voortgang kan vinden, ben ik gerechtigd om tussentijds voor het reeds gedane werk een factuur te sturen. Het factuurbedrag is dan gelijk aan een evenredig deel van de reeds verrichte werkzaamheden, doch minimaal 25% van de overeengekomen prijs voor de opdracht.
De opdrachtgever is gehouden om deze factuur binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen.

 

7. Eilandclausule

Ik woon en werk op een eiland (Texel). Mijn prijs is mede gebaseerd op zoveel mogelijk digitaal & telefonisch contact. Indien ik moet reizen naar - wat wij Texelaars noemen - de overkant, dan heb ik het recht daarvoor de gemaakte reiskosten + aanvullend € 30 ex btw per uur reistijd in rekening te brengen, bovenop de prijsafspraak.

8. Licentierecht (gebruiksrecht)

De opdrachtgever krijgt een licentierecht, voor een - in de opdrachtbevestiging te noemen - nader te bepalen duur, op het gebruik van de tekst en/of het ontwerp. 

Dit licentierecht houdt het volgende in:

De opdrachtgever heeft het recht de tekst en/of het ontwerp te tonen, te delen of gebruiken voor eigen promotie-doeleinden of specifieke doeleinden voor zover deze expliciet zijn beschreven in de opdrachtbevestiging. Het licentierecht houdt ook in dat ik eigendom blijf behouden van de tekst en/of het ontwerp, met uitzondering van een logo-ontwerp.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de tekst en/of het ontwerp of afzonderlijke afbeeldingen/delen tekst daaruit:

 • te bewerken
 • door te verkopen aan derden
 • op andere wijze tegen een vergoeding aan derden ter beschikking te stellen
 • te gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd zijn, pornografisch/discriminerend/racistisch van aard zijn, aanzetten tot haat of geweld

Zolang volledige betaling van de opdracht niet heeft plaatsgevonden, behoud ik het licentierecht. Het gebruik van de tekst en/of het ontwerp zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, na verloop van de afgesproken betalingstermijn, is een inbreuk op dit licentierecht.
 

9. Illustratie

Onderstaande geldt specifiek voor illustraties (waaronder mede wordt verstaan; logo-ontwerpen, tekeningen).
Bij een illustratie zit in de afgesproken prijs 1 (een) enkele revisie ronde. De opdrachtgever mag 1 (een) keer wijzigingen laten doorvoeren. Een illustratie wordt uitgevoerd in het kleurformaat RGB en in het formaat van maximaal 1500 pixels breed of 1500 pixels hoog.
 

10. Drukwerk

Indien de opdrachtgever bestanden wil voor drukwerk dan geldt het volgende:

 • Ik druk of print ontwerpen niet uit (ik lever geen drukwerk, alleen ontwerpen voor drukwerk).
 • Indien de opdrachtgever ontwerpen wil voor drukwerk dan dient de opdrachtgever dat expliciet voor de opdracht aan te geven.
 • Voor drukwerk maak ik het ontwerp in CMYK- of Pantone-kleurformaat.
 • Ik lever de ontwerpen aan in de gebruikelijke pdf-formaten, welke worden gebruikt in de Adobe software (Indesign, Illustrator en Photoshop).
 • De kleur die ik aanlever (de kleur die de opdrachtgever ziet in het digitale ontwerp) is de vaststaande kleur, afwijkingen van de kleur door fysiek uitprinten of drukwerk geeft geen recht op kosteloze aanpassingen van de kleur.
 • De keuze van de printer of drukkerij is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever (advies: laat zo nodig proefdrukken maken).
 • Indien goedgekeurde ontwerpen moeten worden aangepast omdat het drukwerk technisch noodzakelijk is, zijn de aanpassingen voor rekening van de opdrachtgever en heb ik het recht voor het meerwerk een meerprijs te rekenen.

11. Het klokje-tikt-door

Indien een deadline is afgesproken voor de opdracht, dient de opdrachtgever ook tijdig te voldoen aan het aanleveren van bestanden, het tijdig verstrekken van informatie nodig voor de opdracht en tijdig antwoord op vragen en akkoordverklaringen.
Niet tijdig verstrekken van deze gegevens ontslaat mij van de deadline-verplichting en leidt niet tot schadeplichtigheid van mijn kant jegens de opdrachtgever.

12. Gebrek reclameren

De opdrachtgever heeft 30 (dertig) dagen de tijd (na goedkeuring definitief ontwerp) om gebreken te melden. Na die 30 dagen nog reclameren, geeft de opdrachtgever geen recht meer op kosteloos herstel. Ik heb het recht om de werkzaamheden van het herstel in rekening te brengen.

13. Aansprakelijkheid

 Ik ben niet aansprakelijk:

 • indien de opdrachtgever schade lijdt als gevolg van door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie
 • indien de opdrachtgever schade lijdt als gevolg van door of namens de opdrachtgever verstrekt beeldmateriaal
 • voor aanspraken van derden indien zij schade lijden die toerekenbaar zijn aan de opdrachtgever of derden
 • indien de opdrachtgever schade lijdt als gevolg van overmacht aan mijn kant
 • indien ik derden voor de opdracht inschakel en de opdrachtgever schade lijdt door toedoen van deze derde (en ik op die werkzaamheden geen directe invloed kan uitoefenen)
 • indien de opdrachtgever schade lijdt die wordt veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever weet (of behoort te weten) dat informatie verzenden via de digitale weg (mail, sms, social media) niet volledig veilig is.

Indien de opdrachtgever materiaal voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking stelt, verklaart de opdrachtgever uitdrukkelijk dat de opdrachtgever rechthebbende is van dit materiaal. De opdrachtgever vrijwaart mij tegen aanspraken van derden op die (intellectuele) eigendomsrechten en zal alle kosten (waaronder schadevergoeding en proceskosten) volledig vergoeden aan mij.
Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de prijsafspraak. Ik ben niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade zoals indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde inkomsten. 

14. Promotie

Alles wat ik maak mag ik zelf gebruiken voor eigen promotiedoeleinden (reclame voor mijzelf). Natuurlijk voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht (denk aan bedrijfsinterne informatie). Ik mag bijvoorbeeld het gemaakte werk onder meer promoten via Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook. Elk ontwerp van mij kan worden voorzien van mijn logo, naam en hyperlink naar mijn eigen website. Ik heb het recht alle onderdelen van de productie (zoals script, concepten, schetsen, definitieve ontwerpen) te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Denk hierbij onder meer aan voorbeelden, reclame, etc. Dit gebruik is ook toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 

15. Concept & Idee

Elk concept of idee bedacht of gemaakt tijdens de opdracht is mijn (intellectuele) eigendom. Dit geldt voor alle concepten of ideeën ongeacht of deze terecht zijn gekomen in de eindproductie. Ik heb het recht elk door mij bedacht concept of idee te gebruiken of hergebruiken in andere producties, voor wie dan ook. Deze clausule geldt niet voor een definitief logo-ontwerp, daar die rechten wel overgaan naar de opdrachtgever. Alle concepten van een logo-ontwerp die niet in het definitieve ontwerp terechtkomen mag ik hergebruiken voor andere logo-ontwerpen voor andere opdrachtgevers.

16. Copyright

Alles wat ik maak mag niet zonder mijn toestemming worden bewerkt of verwerkt in andere ontwerpen. Ik heb het auteursrecht van de tekst en/of het ontwerp en de tekst en/of het ontwerp blijft mijn eigendom, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen (denk bijvoorbeeld aan logo-ontwerp). Zo behoud ik het recht over de digitale bronbestanden die ik heb gemaakt (zoals .obj, .zpr, .idd, .psd, .ai .ae, .c4d, maar ook schetsen, storyboards of stijlvoorbeelden) en deze worden niet verstrekt aan de opdrachtgever.
Wil de opdrachtgever een exclusief recht hebben, dan kan in onderling overleg het eigendomsrecht worden overdragen tegen een afzonderlijke vergoeding (buiten de vaste prijs).

17. Watermerk

Ik heb het recht het ontwerp (eindproduct) te voorzien van een watermerk. Pas bij ontvangst van de betaling van de (eind)factuur, zal ik watermerk verwijderen en de opdrachtgever voorzien van het ontwerp zonder watermerk. Ook tussentijdse ontwerpen/schetsen kan ik voorzien van watermerken. 

18. Opzegging

De opdrachtgever mag altijd opzeggen (geen opzegtermijn), maar wel liefst schriftelijk.
Ik mag alleen opzeggen als:

 • de opdrachtgever onze afspraken niet nakomt (zoals het niet of niet tijdig betalen van mijn facturen) of in strijd handelt met de afspraken in de opdracht of deze algemene voorwaarden
 • de opdrachtgever failliet gaat, in surseance terechtkomt, of in een wettelijke schuldsanering
 • als sprake is van een doorlopende opdracht na verloop van een jaar met een opzegtermijn van een maand

Als de opdrachtgever tussentijds opzegt dan heb ik wel het recht om het reeds verrichtte werk in rekening te brengen (naar redelijke inschatting), doch met een minimum van 50% van de afgesproken prijs.

19. Slotbepalingen

Ik heb het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.